Nasze usługi

Obsługa kadrowa

Zarządzanie personelem to jeden z najważniejszych obszarów działania firmy.
Obsługa kadr jest procesem, który wymaga gruntownej wiedzy merytorycznej oraz nieustającego monitorowania zmieniających się przepisów. Zlecając outsourcing kadrowo-płacowy naszej firmie masz pewność, że znajdzie się on w rękach ekspertów i będzie prowadzony kompleksowo, rzetelnie, terminowo i zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

W ramach prowadzonej działalności oferujemy:

 • obsługę kadr
 • obsługę płac
 • kontakt z ZUS
 • obsługę pracowników – cudzoziemców

Obsługa kadr

 • prowadzenie akt osobowych pracowników w formie papierowej lub elektronicznej (e-teczki pracownicze)
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej w tym: sporządzanie dokumentów kadrowych dotyczących zatrudnionych i zwolnionych pracowników, umowy o pracę, wypowiedzenia umów o pracę, porozumienia, aneksy, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych oraz umów o dzieło
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • pomoc w przygotowaniu niezbędnych regulaminów związanych ze stosunkiem pracy: regulamin pracy, wynagrodzeń, opisów stanowisk itp.
 • monitorowanie terminów ważności umów, badań lekarskich, szkoleń BHP
 • tworzenie dokumentacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych pracowników
 • prowadzenie rozliczeń PFRON ( rejestracja osób niepełnosprawnych, sporządzanie miesięcznych informacji, sporządzanie wniosków o wypłatę refundacji składek za dany miesiąc, prowadzenie wymaganej przez PFRON sprawozdawczości)
 • przygotowywanie wymaganych informacji i deklaracji do US/GUS/PEFRON/ZUS
 • pomoc w przygotowaniu formularzy A1
 • przygotowanie firmy do kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego
 • wsparcie merytoryczne z zakresu zagadnień kadrowych

Obsługa płac

 • prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń pracowników (w tym kadry zarządzającej)
 • sporządzanie list płac / „pasków wynagrodzeń” / rachunków dla zleceniobiorców
 • sporządzanie list wypłat z umów cywilnoprawnych
 • tworzenie i przesyłanie do ZUS / US deklaracji rozliczeniowych
 • przygotowywanie raportów do GUS
 • sporządzanie informacji PIT4
 • przygotowywanie rocznych PIT-ów i przekazywanie ich do odpowiednich urzędów skarbowych |( PIT-11, PIT-8, PIT-4R)
 • naliczanie składek PPK

Kontakt z ZUS

 • obsługę portalu ZUS PUE
 • sporządzanie i wysyłanie niezbędnych druków wymaganych przez ZUS
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników / zleceniobiorców
 • sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych
 • sporządzanie deklaracji RMUA w wariancie rocznym lub miesięcznym na prośbę pracownika
 • przygotowywanie wniosków do ZUS np. o wypłatę zasiłków

W ramach swojej usługi zajmujemy się również kompleksową obsługą
związaną z obowiązkiem rozliczenia przedsiębiorców z Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych w tym:

 • zgłaszanie przedsiębiorców do odpowiednich ubezpieczeń
 • monitorowanie terminów kończących się ulg
 • sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych
 • roczne rozliczenie składki zdrowotnej

Obsługa pracowników - cudzoziemców

 • pomagamy w wypełnianiu dokumentów dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce
 • świadczymy kompleksową usługę kadrowo-płacową w całym procesie zatrudniania pracowników cudzoziemców